این چیزی است که شما در حقیقت در یک سوپرمارکت مشاهده می‎کنید. کدام محصول در ابتدا نظر شما را جلب کرده است؟

این چیزی است که شما در حقیقت در یک سوپرمارکت مشاهده می‎کنید. کدام محصول در ابتدا نظر شما را جلب کرده است؟