۶ نشانه شاخص اکنون زمان بروز کردن بسته بندی شما می باشد!

۶ نشانه شاخص اکنون زمان بروز کردن بسته بندی شما می باشد!

بسته بندی متاسفانه یکی از آخرین چیزهایی است که در بازاریابی به آن توجه میشود . تبلیغات ؛  فرایندهای تحقق محصول ؛ رسانه های اجتماعی و سایر ابتکارات فریبنده بنظر میرسد ترجیحا توجه بیشتری نسبت به اولین موضوع مشخص در تحویل اکثر برندها یعنی بسته بندی را بخود اختصاص داده...