این طراحی بسته‎بندی از Colin Porter Bell یک مثال خیلی خوب از معتبر بودن و قابل یادآوری بودن طراحی بسته‎بندی است.