گسترش پذیری بسته بندی

طراحی بسته‎بندی خوب قادر به تغییرات آسان بدون از دست رفتن جذبه بصری محصول می‎باشد.